ACADEMICS @ DNC

ACADEMICS @ Durban North College

At the heart of a Durban North College education is a value-based, relevant and excellent education. We believe in providing opportunities for all our students to grow and learn in an environment of support, kindness, respect, discipline and compassion.

Our teachers and coaches share a strong underlying belief in learning and the development of every learner into a whole person, academically, physically, culturally and spiritually, within the supportive environment of a caring school community.

Our educational approach at Durban North College is embedded in two key concepts:
Opportunity and Excellence. At Durban North College you will find a visionary educational environment built on traditional core values.

Our Educational platform helps learners develop thinking and learning skills so that they become confident, responsible, reflective, innovative and engaged, ready to tackle the demands of tomorrow’s world and capable of shaping a better world for the future.

At Durban North College we want each learner to reach their full potential, and take full advantage of their strengths and interests. Durban North College offers a range of subjects, and allow each learner to choose the subjects they thrive in and are passionate about.

 

AKADEMIE @ Durban-Noord Kollege

By Durban-Noord Kollege begelei ons leerders om ‘n persoonlike toekomsvisie te ontwikkel. Leerlinge herontdek hulself voortdurend in die akademie om hul toekomstige beroepsrigting te vind. Daarom plaas ons sterk fokus op akademie, gerugsteun deur beroepsondersteuning.

Ons skep ‘n ruimte vir elke leerder. Ons akademiese standaarde vir die akademiese sterk leerder is ‘n uitdaging, maar ons akademies gemiddelde leerder is ook suksesvol. Ons motiveer elke leerder tot akademiese betrokkenheid: hoë insette lei tot hoë uitsette.

Durban-Noord Kollege kan spog met ʼn uitmuntende akademiese standaard, sowel as met ʼn opgeleide en bekwame onderwyspersoneel. Ons beskou dit as ons missie dat die klasonderwysers en die departementshoofde om elke leerder te ondersteun.

By DNK beskou ons onsself as ʼn verlengstuk van die familie omgewing en help ons met die holistiese ontwikkeling van elke leerder, sodat hy/sy akademies, fisies en geestelik kan ontwikkel.

Durban-Noord Kollege beskik oor ‘n puik, vakkundige personeelkorps met ‘n goeie balans tussen ervare en jong onderwysers wat almal gekwalifiseerd is in hul vakgebied.

As personeel beywer ons om die volgende mylpale, op akademiese gebied te behaal:

 • 100% slaagsyfer;
 • en om een van die top akademiese skole in die provinsie te wees.

 

Die leerders word ook akademies ondersteun met die aanbied van privaat klasse.
Kontak asseblief die betrokke onderwyasers vir besonderhede oor beskikbare tydgleuwe en fooie.

 

 

GRADE 12 EXAM PASS RESULTS SINCE 1997

◦2017 : 100%

◦2016 : 100%

◦2015 : 99%

◦2014 : 99%

◦2011 - 2013 : 100%

◦2010 : 99%

◦2008 - 2009 : 100%

◦2007 : 99%

◦2006 : 100%

◦2005 : 99%

◦1998 - 2004 : 100%

◦1997 : 99%

 

 

Durban-Noord Kollege bied leerders ‘n wye verskeidenheid vakke wat beide tale, Afrikaans en Engels, as Hooftaal of Addisionele taal, aanbied.

 

Vakke / Subjects


GR 8 / 9

 • TGKA Afrikaans Hooftaal/Afrikaans 1st addisional
 • TGKE Engels Hooftaal/Engels 1staddisional
 • SW/SS Sosiale Wetenskappe/Social Sciences
 • TEG Tegnologie/Technology
 • WGW Wiskunde/Mathematics
 • NW/NS Natuurwetenskappe/Natural Sciences
 • KK/AC Kuns en Kultuur/Arts & Culture
 • EBW/EMS Ekonomiese en Bestuurswetenskappe/Economic & Management Sciences

GR 10 – 12 VERPLIGTEND / COMPULSORY

 • AFRHL/AFRFA
 • ENGHL/ENGFA
 • MATH/MLIT
 • LIFEGR 10
 • PHSC/BSTD/CATN
 • ACCN/GEOG
 • LFSC/GRDS/VSLA

GR 11

 • PHSC/BSTD/CATN
 • LFSC/GRDS
 • ACCN/GEOG/VSLA

GR 12

 • PHSC/BSTD/VSLA
 • LFSC/GRDS/CATN
 • ACCN/GEOG

 

 

 

AKADEMIESE BELEID

AFWESIGHEDE EN ALLE WERK NIE INGEHANDIG NIE (ALGEMEEN)

Die onus berus by die leerder om te verseker dat hy/sy alle werk inhaal en inhandig, wat gedurende sy/haar afwesighede, agter geraak het. ONGESKRYFDE TOETSE

Indien ‘n leerder afwesig is vir ‘n toets, benodig hy/sy ‘n doktersbrief. Indien die ouer nie persoonlik kontak maak met die Graadmentor of die Hoof, op die dag van afwesigheid nie, en geen doktersbrief word ingehandig nie, sal daar ‘n nul punt toegeken word.Indien ‘n leerder vir minder as 2 dae met ‘n doktersbrief afwesig is, sal die leerder die toets skryf op die eerste dag wat hy/sy terugkeer skool toe.

Indien ‘n leerder afwesig is vir 3 dae of meer met ‘n doktersbrief, moet hy/sy met ‘n doktersbrief by die Graadmentor aanmeld, die eerste dag terug by die skool, sodat datums vir ongeskryfde toetse bepaal kan word. TAKE /WERKSTUKKE /PROJEKTE NIE INGEHANDIG, MONDELING NIE GEDOEN NIE


Indien ‘n leerder afwesig is op die dag wat die werk ingehandig moet word , word daar verwag dat hy/sy die werk onmiddellik sal inhandig op die eerste dag wat hy/sy terugkeer skool toe, ongeag of die betrokke vak op sy/haar rooster verskyn. Andersins sal ‘n nulpunt toegeken word.
Geen werk sal aanvaar word na die vasgestelde datum nie. Leerders moet ‘n werkskedule beplan en organiseer sodat alle werk voltooi is op vasgestelde datums. Enige werk wat nie betyds ingehandig word nie sal geen punte voor toegeken word nie.
Mondelinge moet die eerste dag terug by die skool met die betrokke vakonderwyser gereël word. Geen reëlings, geen punte.

 

ACADEMICS POLICY

ABSENTEEISM AND WORK NOT HANDED IN (GENERAL)

The onus is on the learner to ensure that he/she catches up with all the work/tests missed during his/her absence. TEST MISSED.

If a learner was absent for a test, he/she needs to bring a doctor’s note. If the learner’s parent doesn’t make personal contact with the Grade Head or Principal on the day of absence and no doctor’s note has been handed in, a zero mark will be allocated.If a learner is absent for less than 2 days with a doctor’s note – the learner will write the test on the first day back at school.


If the learner is absent for more than 3 days with a doctor’s note – on the first day back at school the learner must report to the Grade Head with his/her doctor’s note to schedule all tests that have been missed. ASSIGNMENTS/TUTORIALS/PROJECTS NOT HANDED IN, ORALS NOT DONE

If a learner is absent on the day that the work is due to be handed in, he/she is expected to hand in the work on the first day he/she returns to school, irrespective if the subject appears on that day’s time table, or else, a zero mark will be awarded.
No work will be accepted after due date. Learners have to plan and organize a work schedule to complete all work as stipulated. For any work not handed in on time, no marks will be allocated.
Orals must be arranged with the relevant teacher, the first day back at school. No arrangement, no marks.

 

 

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

-Nelson Mandela

 

 

 


Print   Email